Conxi Pérez Andreu

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB CONXIPEREZANDREU.COM

Aquesta pàgina web és propietat de M.CONCEPCION (CONXI) PEREZ ANDREU amb correu electrònic conxi@conxiperezandreu.com

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

En algun cas, la utilització d’algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d’utilització. Especialment, aquest és el cas de la consulta on-line, les condicions d’ús figuren en les pàgines de presentació del mateix. Llegiu atentament aquestes condicions. La utilització d’aquests serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

Condicions d’ús

Aquest lloc web conté materials preparats per Conxi Pérez Andreu, amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Els materials continguts en aquest lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius d’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquests materials no pretén constituir ni implica cap relació entre assessor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Conxi Pérez Andreu i l’usuari d’aquest lloc web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Conxi Pérez Andreu no exerceix cap tipus de control. Conxi Perez Andreu no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que Conxi Pérez Andreu recomani o aprovi els seus continguts.

Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Conxi Pérez Andreu no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través de la mateixa. Tampoc podrà ser considerada responsable per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Conxi Pérez Andreu no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, Conxi Pérez Andreu no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Política de privacitat

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i reglament  UE 2016/679, en cas de que ens envií algun correu electrònic a la direcció indicada en la mateixa, o ens ompli algun formulari de recollida de dades, li informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, seran enregistrades al fitxer de del que es responsable conxiperezandreu.com, amb la finalitat de gestionar la seva consulta, oferir-li nous productes i serveis formatius, mantenir una relació comercial, així com per l’enviament per qualsevol medi, inclòs per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, informacions publicitàries  o promocionals sobre els productes o serveis, havent sol·licitat prèviament el consentiment.

CONXIPEREZANDREU.COM declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reglament UE 2016/679 i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que Vè. faciliti

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades es conservaran per un període de temps que no excedirà del termini necessari per als fins per als quals aquestes dades van ser recollides.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant el termini que marqui la llei, mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, mentre es mantingui la relació contractual, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i no s’hagin d’eliminar per ser necessaris per al compliment d’una obligació legal o per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions. Es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Si l’Usuari revoca el seu consentiment o exerceix els drets de cancel·lació o supressió, les seves dades personals es conservaran bloquejats a disposició de l’Administració de Justícia durant els terminis establerts legalment per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels mateixos. Posteriorment es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Legitimació per al tractament de les dades personals

CONXIPEREZANDREU.COM es troba legitimada per dur a terme el tractament de les dades personals en base a que:

El client ha aportat les seves dades personals per a relacions precontractuals o contractuals.

L’usuari o client ha prestat el seu consentiment informat per a l’enviament de comunicacions comercials, per a la instal·lació de sistemes de seguiment que informen sobre hàbits de navegació segons la Política de Cookies, o per a l’enviament d’informació requerida a través de formularis de contacte.

Hi obligacions legals que requereixen del tractament de les dades personals, d’acord amb els serveis prestats.

CESSIONS I DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Totes les cessions que a continuació s’indiquen resulten necessàries per al compliment de les finalitats anteriorment assenyalades, o bé es duen a terme en compliment d’una obligació legal. Les dades personals podran ser cedides a:

Les administracions públiques i l’Administració de Justícia.

Els proveïdors de serveis informàtics, fins i tot serveis de “computació en el núvol”.

DRETS DELS INTERESSATS

Els Usuaris / clients poden exercir davant CONXIPEREZANDREU.COM els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició, portabilitat, i a oposar-se a decisions individuals automatitzades. Així mateix, podran revocar el seu consentiment en cas que ho hagin atorgat per a alguna finalitat específica, podent modificar les seves preferències en tot moment.

Podran exercir per mitjà del correu electrònic conxi@conxiperezandreu.com. S’informa a l’Usuari que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es, Autoritat de Control de l’Estat espanyol.

DADES DE MENORS

La nostra empresa no ha de demanar ni tractarà dades personals de menors de 16 anys, sense donar ple compliment als requisits establerts en la normativa aplicable de protecció de dades i el Reglament UE 679/2016.

El tractament de les dades personals d’un nen es considerarà lícit quan tingui com a mínim 16 anys. Si el nen és menor de 16 anys, tal tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular de la pàtria potestat o tutela sobre el nen, i només en la mesura que es va donar o va autoritzar.

DADES PERSONALS DE TERCERS

En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer d’aquesta Política de Privadesa i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a CONXIPEREZANDREU.COM amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

TRACTAMENT CURRICULUM VITAE

Tal com indica el Reglament UE 2016/679 aquells candidats que ens facilitin les seves dades sol·licitem el seu consentiment de forma clara en la recollida de les seves dades personals i els usos que els donarem. Per aquest motiu els facilitem la informació de forma clara i concisa, indicant a més el candidat que podrà sol·licitar una còpia de les seves dades, els quals se li oferiran en un format estructurat.

Pel que fa a la conversa de les dades només guardarem dades que estiguin actualitzades, de manera que en el cas que hi hagi CV que portin més de 24 mesos sense actualitzar, s’esborraran o bloquegessin per impedir la seva lectura.

La nostra empresa manté des de fa anys una rigorosa política de privacitat amb les dades de les persones que han establert relacions amb nosaltres enviant-nos el seu currículum vitae. La finalitat del tractament de les teves dades és donar curs a la teva sol·licitud de feina i gestionar el possible procés de selecció del que pot incloure la participació en diverses proves de selecció.

Per això, li comuniquem que les seves dades han estat inclosos en un fitxer podent ser cedides a empreses de treball temporal o altres empreses de selecció de personal, amb l’objecte que així pugui participar en ulteriors processos de selecció de personal. En el cas que les seves dades hagin sofert alguna modificació, li preguem que ens ho comuniqui mitjançant un escrit. Si no manifesta la seva oposició per escrit en el termini de 30 dies, entenem que atorga el seu consentiment per als tractaments assenyalats anteriorment.

CONTINGUTS

Tots els continguts inclosos en la pàgina web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de CONXIPEREZANDREU.COM Queda per tant prohibida qualsevol utilització, i / o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de l’Empresa.

CONXIPEREZANDREU.COM no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos al incloure’ls en la pàgina web.

L’Usuari s’obliga a usar els continguts de la pàgina web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a no:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

En cas de conflicte de qualsevol índole, ambdues parts intentaran arribar a un acord pacífic. No sent possible, els Tribunals de Barcelona tindran la competència per conèixer el cas, i no és possible acudir a un altre fur per exercir l’acció.

ELS USUARIS QUE NO ESTIGUIN D’ACORD AMB AQUESTA POLÍTICA NO HAN INTRODUIR CAP DADA A TRAVÉS D’AQUEST LLOC WEB, NI ACCEDIR AL CONTINGUT D’AQUESTA WEB

Copyright © 2017 Conxi Pérez Andreu. Tots els drets reservats.

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa , i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de ConxiPérez Andreu o, si escau, dels seus successors, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació , per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats mitjançant l’autorització expressa de Conxi Pérez Andreu, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de Conxi Pérez Andreu els drets de propietat intel·lectual.

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i dels serveis en ella continguts, així com realitzar , respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.

propietat intel·lectual

L’Usuari podrà visualitzar els continguts del lloc web propietat de Conxi Pérez Andreu, per al seu exclusiu ús personal i privat. L’Usuari respectarà en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc propietat de Conxi Pérez Andreu

Legislació i jurisdicció aplicable.

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola i als seus tribunals.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies